Lịch Sử và Mục Đích Của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Lịch sử

A- Lịch sử gia đình là lịch sử tình thương, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người. Khi tạo dựng con người, Chúa đã thành lập gia đình đầu tiên là sự kết hợp giữa ông Adong và bà Eva.

B- Chúa Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc nhân lọai. Ngài đã chấp nhận được sinh ra trong một gia đình như bước khởi đầu của công cuộc cứu thế

C- Tiếp nối tình thương của Thiên Chúa với các gia đình, các Đức Giáo Hòang luôn lưu tâm tới đạo đức gia đình như Đức Gioan Phaolo II đã nói tại Ba Tây ngày 17 tháng 10 năm 1991 như sau: ”Gia đình là yếu tố nền tảng cho mọi họat động mục vụ của Giáo Hội.”

D- Cha Phêrô Chu Quang Minh cùng với Giáo Hội, thao thức trước thềm nguy cơ đổ vỡ của các gia đình trong trào lưu mới của xã hội, trong đó nền tảng của gia đình bị lung lay. Con người đã đánh mất cái giá trị cao qúy mà Thiên Chúa đã cho là hạnh phúc gia đình. Vì thế, xây dựng lại nền tảng gia đình là một nhu cầu cấp yếu của thời đại.

Năm 1986, tháng 9, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã được Cha Phêro Chu Quang Minh, Sáng Lập bằng cách áp dụng phương pháp cảm nghiệm vào lãnh vực tâm lý đạo đức gia đình tại Wichita, tiểu bang Kansas.

Năm 1987, cùng với văn phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ, khóa thứ I được mở tại Orange County, kết qủa tốt đẹp và cha Giám Đốc Đỗ Thanh Hà đã công nhận là một sinh họat chính thức của Cộng Đồng.

Năm 1991, vào tháng 12, khóa 15 là khóa đầu tiên của Bắc California.

Năm 1994, ngày 28 tháng 10 Đức Thánh Cha Giaon Phaolo II đã ban phép lành và ký vào huy hiệu của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

Mục đích

01- Tăng thêm đạo đức bản thân: cũng gọi là tăng thêm liên hệ giữa mình với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung động thâm sâu sự hiện hữu của Chúa như Vua, như Cha, và như Bạn trong đời sống.

02- Tăng thêm thông cảm vợ chồng: ai cũng biết thông cảm là cần thiết, nhưng khó khăn là làm thế nào, thực hành điều gì để vợ chồng dễ thông cảm. Nhờ thông cảm mà vợ chồng thương yêu gần gũi nhau nhiều hơn.

03- Tăng thêm phương pháp giáo dục con cái: cũng gọi là tăng thêm liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhờ cha mẹ thay đổi, với trái tim mới, tạo nên bầu khí mới, con cái được gần gũi, cảm thông trong tình yêu thương. Gia đình tăng thêm hạnh phúc.

04- Tăng thêm hồn tông đồ song đôi: cũng gọi là liên hệ với tha nhân, vợ chồng mang cùng một tấm lòng:“thương yêu gần gũi bằng việc làm”để phục vụ bất cứ ai mình gặp trên đường đời.