Thơ

Bài Thơ Đôi Dép

Bài thơ đầu Anh viết tặng Em,

Là bài thơ Anh viết về đôi dép.

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết.

Em Thấy Không Em

Khi đạo đức đã biến thành trang sức;

Em thấy không em, Chúa đứng ngoài đường,

Em thấy không em, Phật cũng tha phương,